Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Yarın Çok Geç | İşletmeler için Bütün Boyutlarıyla Sürdürülebilirlik

Yarın Çok Geç | İşletmeler için Bütün Boyutlarıyla Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Hakkında

Sürdürülebilirlik kavramı, kendini yenileyebilen doğal bir çevreyi, eşitlik ve refaha dayalı sosyal koşulları ve ekonomik bir sistemi sağlayabilmek ve bu sistemi daimi hâle getirebilmek yeteneği olarak tanımlanır. Bu tanıma dayanarak, sürdürülebilirliğin “çevresel, ekonomik ve sosyal” olmak üzere üç temel boyutundan bahsedilebilir.

Çevresel boyut, var olan doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, çevresel kirliliğinin azaltılması, ekosistemlerin korunması ve biyoçeşitliliğin korunması gibi konuları kapsar. Bu boyut, gezegenimizin kaynaklarının sınırlı olduğunu ve doğal çevrenin korunmasının önemli olduğunu vurgular. İklim değişikliği, enerji verimliliği, su kaynaklarının yönetimi ve atık yönetimi gibi konular bu boyutun altında yer alır.

Ekonomik boyut, ekonomik büyüme, istihdam yaratma, kaynakların adil dağılımı, sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri gibi konuları kapsar. Ekonomik faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde bulundurarak uzun vadeli ekonomik refahı ve kalkınmayı hedefler. Sürdürülebilir iş modelleri, yeşil ekonomi, sosyal girişimcilik gibi konular bu boyutun altında yer alır.

Sosyal boyut ise, sosyal adalet, eşitlik, insan hakları, sağlık, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konuları kapsar. İnsanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesini ve herkes için fırsat eşitliğini hedefler. Toplumların sosyal refahı, eşitsizliklerin azaltılması, dezavantajlı grupların korunması ve katılımcılığın teşvik edilmesi gibi konular bu boyutun altında yer alır.

Birbiri ile yakından ilişki olan bu üç boyutun dengeli bir şekilde ele alınmasıyla sağlanabilecek sürdürülebilirlik kavramı ile hedeflenen, gelecekte var olacak nesillere çok daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. 

İşletmeler için Sürdürülebilirlik

Ekonomik aktörler olarak boyutu her ne olursa olsun işletmeler de “çevresel, ekonomik ve sosyal boyutu” göz önünde bulundurarak, sürdürülebilirlik konusunda fayda sağlamayı hedeflemelidir. Peki ama nasıl?

  • Çevresel Boyut

İşletmelerin çevreye verdikleri zararı minimuma düşürmeleri, var olan doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmaları çevresel boyutun temel hedeflerindendir. Enerji verimliliği, üretim sürecinde ortaya çıkan atıkların yönetimi ve karbon emisyonunun azaltılması gibi konular çevresel boyutta önem taşır.

Bu noktada, işletmelerin ihtiyacı olan enerji için yenilebilir kaynaklara yönelmesi, geri dönüşüm uygulamalarını kurum içerisinde benimsemeleri ve karbon emisyonunun azaltılması sürdürülebilirliğin çevresel boyutuna katkı sağlayacaktır.

  • Sosyal boyut

İşletmeler için sürdürülebilirliğin sosyal boyutu, işletmelerin toplumla etkileşimlerini ve sosyal sorumluluklarını içerir. Kurumlar, çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını önemseyerek herkes için adil bir çalışma ortamı sağlamalıdır. Bununla birlikte, sosyal projeleri desteklemek, yerli halkın eğitim ve istihdamını desteklemek de sürdürülebilirliğin sosyal boyutu için oldukça önemlidir.

  • Ekonomik boyut

İşletmelerin, sürdürülebilirlik stratejilerini iş modellerine entegre etmeleri ve sürdürülebilir yatırımlar yapmaları, ekonomik boyutu kapsar. Ekonomik sürdürülebilirlik, işletmelerin uzun vadeli büyüme potansiyelini artırırken aynı zamanda toplum ve çevre üzerinde pozitif etkiler yaratmasına yardımcı olur.

İşletmeler için Sürdürülebilirliğe Bir Örnek: KYK Yapı Kimyasalları

KYK Yapı Kimyasalları, yapı sektöründe, son dönemlerde önem kazanan ve muhtemelen önümüzdeki senelerde kurumlar için zorunlu hâle gelecek sürdürülebilirlik konularını uygulayan kurumlara örnek olabilecek bir firma. Peki, KYK Yapı Kimyasalları, bunu yukarıda incelediğimiz çevresel, sosyal ve ekonomik boyutların hangileri ile nasıl yapıyor?

Öncelikle, 2009 senesinden bu yana ISO 14001 kapsamı ile, tüm faaliyetlerininin çevresel etkilerini değerlendiriyor ve bu etkiyi olabildiğince azaltacak aksiyonlar alarak çevresel boyuta önemli bir katkıda bulunuyor. Bununla birlikte, üretim sonucu ortaya çıkan atıkları azaltma çalışmaları yapıyor, azaltamadıkları atıkları ise ayrıştırıyor.

Enerji kaynaklarının verimli kullanılması için çalışanlarını bilinçlendirerek hem çevresel hem de sosyal boyuta vurgu yaparken, sürdürülebilirlik bilincini bir kurum hâline getirmeye çalışıyor.

Ayrıca, çevresel riskleri azaltan yatırımlar ile ekonomik olarak da sürdürülebilirliğe katkıda bulunan KYK Yapı Kimyasalları, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında toplumsal projelerini de artırmayı hedefliyor.

KYK Yapı Kimyasalları hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Sonuç olarak, işletmeler için sürdürülebilirlik, çevresel, sosyal ve ekonomik faktörleri dengeleyen bir yaklaşımı gerektirmektedir. Çevresel etkilerin azaltılması, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi ve ekonomik başarının sağlanması boyutu ne olursa olsun işletmeler için uzun vadeli başarıları için önemliyken, ayrıca gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için elzem görünmektedir.

___________________

Kaynaklar:
Demiray, B., (2021), İşletmeler için Sürdürülebilirlik, Eskişehir Ticaret Odası, ETO Dergi, Eskişehir.